Reviews By Google

Thống Mai Viết

Giá cả hợp lý

Võ Hoàng Trung

Tệ lắm, bán đồ không có thợ lắp, kêu thợ kế tiệm lắp hư chóa đèn rồi không có trách nhiệm gì cả

tính hồ

Đồ rẽ,thợ làm nhanh chóng.

Võ Nguyễn

Giá rẽ, chất lượng

Tấn Khởi Nguyễn

Bạn cần thêm sự trợ giúp?